Invited Speakers

  • R. Kowalski
  • P.S. Thiagarajan
  • Rohit Parikh
  • Sartaj Sahni