Invited Speakers

  • Yuri Gurevich
  • Jayadev Misra
  • Gérard Huet
  • David Gries
  • Rohit Parikh